• 0
  • 1

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO „Zapunktuj z Galmetem” - Edycja 2017

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.   Organizatorem programu partnerskiego „Zapunktuj z Galmetem”, zwanego dalej „Promocją”, jest „Galmet Sp. z o. o.” Sp. K., z siedzibą przy ul. Raciborskiej 36, 48-100 Głubczyce, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, pod numerem KRS 0000406285, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 7480002740, numer REGON 530508930, zwana dalej „Organizatorem”.

1.2.   Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i n. Kodeksu Cywilnego.

1.3.   Promocja jest organizowana w okresie od dnia 01.01.2017 do dnia 31.03.2017 r.

1.4.   Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1.5.   Celem programu jest promocja Organizatora i jego produktów, a przez to zwiększenie popytu na te produkty i zwiększenie ich sprzedaży.

1.6.   Zamierzeniem Organizatora nie jest utrudnianie dostępu do rynku innym podmiotom, oferującym do sprzedaży wyroby odpowiadające rodzajowo produktom z oferty Organizatora (zwanym dalej: „Innymi Podmiotami”), w szczególności warunki udziału w Promocji oraz warunki zdobywania nagród nie są w żaden sposób uzależnione od liczby produktów Innych Podmiotów, które kupi Uczestnik Promocji zarówno w czasie trwania Promocji, jak i po jej zakończeniu.

1.7.   Zamieszczone w katalogu zdjęcia nagród są przykładowe i mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

2.1.           Promocja jest przeznaczona dla osób fizycznych i prawnych, prowadzących działalność gospodarczą, które kupują produkty Organizatora we współpracujących z nim hurtowniach, zajmujących się dystrybucją tych produktów, w celu ich wykorzystania, w tym odsprzedania i montażu w ramach prowadzonej przez te osoby działalności gospodarczej, zwanych dalej „Uczestnikiem”. Z Promocji wyłączeni są bezpośredni dystrybutorzy Organizatora Galmet.

2.2.           Promocją objęte są następujące produkty z oferty Organizatora:
- Zbiornik z wężownicą spiralną, o pojemności 200-500 l,
- Kotły c.o. z podajnikiem o mocy 12 - 30 kW,
- pompy ciepła: Spectra, Basic, Airmax2 i Maxima
- zestawy solarne z płaskimi kolektorami słonecznymi z oferty katalogowej Galmet (wyłączone są zestawy solarne z kolektorami próżniowymi),
- kompletne systemy grzewcze z oferty Galmet, zwane dalej „Produktami”.

Z promocji wyłączone są wszystkie produkty organizatora przeznaczone pod realizację inwestycji publicznych oraz produkowane pod markę własną. Promocja „Zapunktuj z Galmetem” dopuszcza zarejestrowanie produktów w asortymencie określonym w Pkt.2.2. w wykonaniach specjalnych. W momencie rejestracji uczestnik nie otrzymuje punktów, natomiast zarejestrowanie pozwala na pełne uczestnictwo w programie Galmet to się opłaca ( szczegóły w regulaminie akcji Galmet to się opłaca).

2.3.           W celu rejestracji w Promocji Uczestnik powinien:

a)      Wypełnić formularz rejestracyjny na stronie internetowej www.zapunktujzgalmetem.pl. Rejestracja wymaga podania loginu i hasła, koniecznych do każdego następnego logowania, a także dokładnego wypełnienia formularza rejestracyjnego i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, przez Organizatora.

b)      Potwierdzić rejestrację.
Uczestnik otrzyma na podany, w formularzu, adres e-mail wiadomość z linkiem weryfikacyjnym. Potwierdzenie rejestracji przez Uczestnika (weryfikacja polegająca na kliknięciu w przesłany link) aktywuje konto Uczestnika, które od tej chwili stanie się w pełni funkcjonalne i będzie umożliwiało dodawanie kolejnych numerów fabrycznych zakupionych przez Uczestnika produktów promocyjnych Galmet i doliczanie przyznawanych za to punktów.

III. REJESTRACJA PRODUKTU

3.1.           Rejestracji w Promocji podlegają tylko produkty premiowane, zakupione przez Uczestnika, u dystrybutora Galmet.

3.2.           Rejestracja wymaga:

a)           Zalogowania do konta Uczestnika na stronie Promocji www.zapunktujzgalmetem.pl.

b)           Podania, na stronie www.zapunktujzgalmetem.pl, numeru fabrycznego premiowanego produktu, numeru katalogowego, nazwy i adresu dystrybutora u którego zakupiono produkty oraz numeru i daty faktury zakupu. Za każdy biorący udział w Promocji zarejestrowany numer fabryczny produktu Organizatora system naliczy Uczestnikowi punkty w Promocji, które będą mogły zostać zamienione na nagrody wybrane z katalogu nagród Promocji. Organizator na bieżąco będzie weryfikował prawidłowość i zgodność ze stanem faktycznym rejestrowanych przez Uczestnika danych i może w tym celu zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających zakup.

IV. NAGRODY

4.1.           Uczestnik otrzymuje za każde 100 zł wartości katalogowej netto zakupionych produktów Galmet 1 punkt, który może być zamieniany na nagrody lub usługi z katalogu nagród.
Organizator w trakcie trwania Promocji może wprowadzać dodatkową lub podwyższoną punktację za zakupy wybranych urządzeń z oferty Galmet.

4.2.           Uczestnik w dowolnym momencie funkcjonowania Promocji może wymienić zebrane przez siebie w ramach promocji punkty na nagrodę lub nagrody z katalogu nagród Promocji, dostępnego na stronie www.zapunktujzgalmetem.pl. Uczestnik dokonuje zamówienia nagrody i wymiany punktów w panelu swojego konta na stronie www.zapunktujzgalmetem.pl.
Organizator dostarczy do Uczestnika nagrodę do 30 dni od daty otrzymania od niego zlecenia. Warunkiem odbioru jest podpisanie przez Uczestnika protokołu przekazania nagrody.

4.3.           Aktualny wykaz nagród w Promocji wraz z odpowiadającą im liczbą punktów publikowany jest na stronie www.zapunktujzgalmetem.pl w zakładce „Katalog nagród”. Zawartość katalogu nagród może być aktualizowana i modyfikowana przez Organizatora w trakcie funkcjonowania Promocji.

4.4.           Produkty, które biorą udział w Promocji nie podlegają zwrotom.

4.5.           W Promocji „Zapunktuj z Galmetem” uwzględnione będą produkty zakupione u bezpośrednich dystrybutorów Galmet od 1 października 2016 r.

4.6.           Organizator przyznaje Uczestnikom nagrody w oparciu o dokumentację sprzedaży Produktów, oraz kopii faktur zakupu Produktów.

4.7.           Maksymalny termin wykorzystania punktów w Promocji mija z dniem 30 kwietnia 2017 roku . Po tym okresie punkty do wykorzystania na nagrody w Promocji ulegają umorzeniu i przepadają o czym Uczestnik zostanie poinformowany oddzielną korespondencją.

4.8.           Nagrody są wysyłane Uczestnikom Promocji na adres podany podczas rejestracji, w Promocji, nie później niż 30 dni od daty złożenia zamówienia.

4.9.           Uczestnik potwierdza odbiór nagrody własnoręcznym podpisem na protokole odbioru nagrody. W przypadku nieodebrania przesyłki, odmowy jej odbioru lub odmowy potwierdzenia jej odbioru, nagroda przepada i pozostaje do dyspozycji Organizatora.

4.10.       Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną, ani na nagrody innego

4.11.       Uczestnicy Promocji nie mogą przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.

4.12.       Nagrody zostaną wydane zgodnie z właściwymi przepisami podatkowymi. Organizator informuje, że w przypadku Uczestników prowadzących działalność gospodarczą wartość nagród uzyskanych w Promocji stanowi przychód z działalności gospodarczej Uczestnika i powinien zostać opodatkowany przez samego Uczestnika na zasadach podatkowych dla niego właściwych.

 

V. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1.           Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora z dopiskiem „Zapunktuj z Galmetem - reklamacja” nie później niż w terminie do 10 dni od dnia powstania przyczyny reklamacji. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data dostarczenia reklamacji pod adres Organizatora.

5.2.           Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Promocji „Zapunktuj z Galmetem”.

5.3.           Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, nazwę i adres prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, adres do korespondencji, e-mail i numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

5.4.           Organizator będzie rozpatrywać reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.

5.5.           W postępowaniu reklamacyjnym decyzja Organizatora jest ostateczna i wiążąca. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym, wysłanym pod adres podany w zgłoszeniu reklamacji w terminie 21 dni od dnia otrzymania tego zgłoszenia.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1.           Treść niniejszego regulaminu zostanie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom Promocji w siedzibie Organizatora oraz u przedstawicieli handlowych Organizatora. Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

6.2.           Udział w Promocji jest dobrowolny. Wzięcie udziału w Promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.

6.3.           Odpowiedzialność Organizatora względem Uczestnika ograniczona jest do wysokości wartości przyznanej nagrody.

6.4.           Dane Uczestników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Promocji jest „Galmet Sp. z o. o.” Sp. K., z siedzibą przy ul. Raciborskiej 36, 48-100 Głubczyce. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Promocji. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.