• 0
 • 1

Aneks do regulaminu Promocji „Galmet – to się opłaca!”- 2017

Obowiązuje od 15.06.2017

 

Niniejszy aneks wprowadza nowe, wyższe stawki wynagrodzenia za przeprowadzone szkolenie.

Zmianie uległy punkty:

2.3. Promocja dotyczy wypłaty wynagrodzenia za przeprowadzenie szkolenia z obsługi oraz przedstawienia szczegółowych warunków gwarancji zainstalowanych produktów Organizatora zwanych Produktami Promocyjnymi wyszczególnionych poniżej

Premiowany produkt

Wysokość wynagrodzenia

Pompy ciepła Airmax² i Maxima

450 pln netto

Pompy ciepła Basic i Spectra

220 pln netto

Zestaw solarny z kolektorami płaskimi

220 pln netto

Kotły 5 klasy: Galaxia, Genesis, Genesis2

 220 pln netto

Kotły c.o. z podajnikiem o mocy 15 - 30 kW

150 pln netto

Kotły c.o. z podajnikiem o mocy 12 kW

110 pln netto

Zbiornik z wężownicą spiralną o pojemności 200-500 litrów

50 pln netto

 

2.5 Aby wziąć udział w Promocji, Instalator (uprawniony zgodnie z pkt. 2.1) powinien:

 1. Zarejestrować swój udział w Programie Partnerskim „Zapunktuj z Galmetem” (na stronie www.zapunktujzgalmetem.pl).
 2. Zarejestrować promocyjny Produkt w Programie Partnerskim „Zapunktuj z Galmetem, wypełniając formularz na stronie programu. Podać w nim m.in.: numer fabryczny i katalogowy oraz uzupełnić pozostałe wymagane pola zgodnie z Regulaminem Programu partnerskiego „Zapunktuj z Galmetem”.
 3. Przesłać na adres Organizatora w terminie określonym w punkcie 3.7:
 • Fakturę za Szkolenie z zakresu Obsługi Produktów Promocyjnych i przedstawienia szczegółowych warunków gwarancji, zgodnie z poniższymi wymaganiami.

 

 Premiowany produkt

Nazwa pozycji na fakturze

Wysokość wynagrodzenia netto

Pompy ciepła Airmax² i Maxima

Szkolenie z obsługi pompy ciepła Airmax²/ Maxima

450 pln

Pompy ciepła Basic i Spectra

Szkolenie z obsługi pompy ciepła Basic / Spectra

220 pln

Zestaw solarny z kolektorami płaskimi

Szkolenie z obsługi zestawu solarnego

220 pln

 Kotły 5 klasy: Galaxia, Genesis, Genesis2 Szkolenie z obsługi kotła 5 klasy 220 pln

Kotły c.o. z podajnikiem o mocy 15 - 30 kW

Szkolenie z obsługi kotła z podajnikiem 15-30 kW

150 pln

Kotły c.o. z podajnikiem o mocy 12 kW

Szkolenie z obsługi kotła z podajnikiem 12 kW

110 pln

Zbiornik z wężownicą spiralną o pojemności 200 - 500 litrów

Szkolenie z obsługi ogrzewacza

50 pln

 

Każda grupa produktów powinna stanowić osobną pozycję na fakturze. Faktury ze stawką VAT inną niż 23% muszą być przez Uczestnika dostarczone z pisemnym oświadczeniem, dotyczącym powodu zastosowania obniżonej stawki VAT. Wzór faktury stanowi załącznik nr 1.

 • Kserokopię/zdjęcie wypełnionej karty gwarancyjnej, na której znajduje się potwierdzenie zainstalowania Produktu Promocyjnego z widocznym numerem katalogowym i fabrycznym oraz datą.
 • Protokół szkolenia Klienta końcowego z zakresu prawidłowej obsługi i warunków gwarancji zainstalowanych produktów Organizatora. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 2.

 


 


 

 

 

Regulamin Promocji „Galmet – to się opłaca!”- 2017

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem Promocji „Galmet – to się opłaca!”, jest producent urządzeń techniki grzewczej „Galmet” Spółka z o.o. Sp. K., z siedzibą w Głubczycach, przy ul. Raciborskiej 36, 48-100 Głubczyce, NIP 748 000 27 40, zwana dalej „Organizatorem” albo „Producentem”.

1.2. Promocja jest organizowana w okresie od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017, lub do odwołania, o czym Organizator powiadomi na stronie internetowej promocji, tj. na: zapunktujzgalmetem.pl.

1.3. Niniejszy regulamin jest wiążący dla Organizatora i Uczestników Promocji. Ostateczna interpretacja i wykładnia postanowień regulaminu należy wyłącznie do Organizatora Promocji.

1.4. Celem akcji jest promocja Organizatora i jego produktów, a przez to zwiększenie popytu na te produkty i zwiększenie ich sprzedaży oraz zwiększenie świadomości końcowych użytkowników Produktów w zakresie zasad ich prawidłowego użytkowania.

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

2.1. Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla Instalatorów i Firm Wykonawczych / Instalacyjnych, prowadzących działalność gospodarczą, które kupują produkty Organizatora u bezpośrednich i pośrednich Dystrybutorów Producenta w celu ich montażu u Klienta końcowego, w ramach prowadzonej przez te osoby działalności gospodarczej - zwanych dalej „Uczestnikiem”. Z promocji wyłączeni są bezpośredni odbiorcy/dystrybutorzy produktów Galmet.

2.2. Uczestnik w okresie trwania Promocji powinien, po wykonaniu instalacji, przeszkolić użytkowników z obsługi zainstalowanych przez siebie, Produktów Organizatora określonych w pkt. 2.3 i zakupionych w dowolnym punkcie Dystrybucyjnym wyrobów Organizatora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz przedstawić szczegółowe warunki gwarancji.

2.3. Promocja dotyczy wypłaty wynagrodzenia za przeprowadzenie szkolenia z obsługi oraz przedstawienia szczegółowych warunków gwarancji zainstalowanych produktów Organizatora zwanych Produktami Promocyjnymi wyszczególnionych poniżej

Premiowany produkt

Wysokość wynagrodzenia

Pompy ciepła Airmax² i Maxima

450 pln netto

Pompy ciepła Basic i Spectra

220 pln netto

Kotły c.o. z podajnikiem o mocy 15 - 30 kW

150 pln netto

Kotły c.o. z podajnikiem o mocy 12 kW

110 pln netto

Zbiornik z wężownicą spiralną o pojemności 200-500 l

50 pln netto

Zestaw solarny z kolektorami płaskimi

120 pln netto

 

2.4.  „Wykonania specjalne” promocyjnego asortymentu określonego w pkt 2.3 biorą udział w Promocji i są premiowane wg. kategorii określonych powyższą tabelą.

2.5.  Aby wziąć udział w Promocji, Instalator (uprawniony zgodnie z pkt. 2.1) powinien:

 1. Zarejestrować swój udział w Programie Partnerskim „Zapunktuj z Galmetem” (na stronie www.zapunktujzgalmetem.pl).
 2. Zarejestrować promocyjny Produkt w Programie Partnerskim „Zapunktuj z Galmetem, wypełniając formularz na stronie programu. Podać w nim m.in.: numer fabryczny i katalogowy oraz uzupełnić pozostałe wymagane pola zgodnie z Regulaminem Programu partnerskiego „Zapunktuj z Galmetem”.
 3. Przesłać na adres Organizatora w terminie określonym w punkcie 3.7:
 • Fakturę za Szkolenie z zakresu Obsługi Produktów Promocyjnych i przedstawienia szczegółowych warunków gwarancji, zgodnie z poniższymi wymaganiami.

 

Premiowany produkt

Nazwa pozycji na fakturze

Wysokość wynagrodzenia netto

Pompy ciepła Airmax² i Maxima

Szkolenie z obsługi pompy ciepła Airmax²/ Maxima

450 pln

Pompy ciepła Basic i Spectra

Szkolenie z obsługi pompy ciepła Basic / Spectra

220 pln

Zestaw solarny z kolektorami płaskimi

Szkolenie z obsługi zestawu solarnego

120 pln

Kotły c.o. z podajnikiem o mocy 15 - 30 kW

Szkolenie z obsługi kotła z podajnikiem 15-30 kW

150 pln

Kotły c.o. z podajnikiem o mocy 12 kW

Szkolenie z obsługi kotła z podajnikiem 12 kW

110 pln

Zbiornik z wężownicą spiralną o pojemności 200 - 500 litrów

Szkolenie z obsługi ogrzewacza

50 pln

 

Każda grupa produktów powinna stanowić osobną pozycję na fakturze. Faktury ze stawką VAT inną niż 23% muszą być przez Uczestnika dostarczone z pisemnym oświadczeniem, dotyczącym powodu zastosowania obniżonej stawki VAT. Wzór faktury stanowi załącznik nr 1.

 • Kserokopię/zdjęcie wypełnionej karty gwarancyjnej, na której znajduje się potwierdzenie zainstalowania Produktu Promocyjnego z widocznym numerem katalogowym i fabrycznym oraz datą.
 • Protokół szkolenia Klienta końcowego z zakresu prawidłowej obsługi i warunków gwarancji zainstalowanych produktów Organizatora. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 2.

2.6. Po otrzymaniu wszystkich niezbędnych dokumentów, wymaganych w Promocji „Galmet – to się opłaca!” Organizator zweryfikuje zgodność i sumę wystawionej faktury. Organizator może odrębnie zażądać innych dokumentów – np. dowodu zakupu – w razie powzięcia wątpliwości odnośnie spełnienia warunków promocji.
Informacji o prawidłowości wystawionej faktury Organizator udzieli pod numerem +48 664 947 846.

2.7. Informacje dotyczące rejestracji jak i zgłoszenia Produktu w Programie Partnerskim „Zapunktuj z Galmetem” można otrzymać od Doradcy Techniczno – Handlowego firmy Galmet lub pobrać ze strony internetowej Organizatora: www.zapunktujzgalmetem.pl.

2.8. Zarejestrowanie Promocyjnych Produktów w Programie Partnerskim „Zapunktuj z Galmetem” i przesłanie dokumentów, o których mowa w pkt. 2.5 jest warunkiem koniecznym do wypłacenia wynagrodzenia w Promocji „Galmet – to się opłaca!”.

2.9. Wynagrodzenie w Promocji, jest wypłacane niezależnie od punktów przyznanych w Programie Partnerskim „Zapunktuj z Galmetem”.

2.10. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest również zapłata przez Instalatora pełnej ceny za te Produkty.

2.11. Każdy Produkt Promocyjny posiada unikatowy numer fabryczny, który może brać udział w Promocji tylko jeden raz.

2.12. Produkty Promocyjne sprzedawane na duże inwestycje/przetargi lub w postaci marki własnej są wyłączone z udziału w Promocji.

2.13. Na żądanie Organizatora Uczestnik udostępni do wglądu dokumenty zakupu (faktury VAT) produktów biorących udział w Promocji.

2.14. Niniejsza Promocja zorganizowana jest w ramach Programu Partnerskiego „Zapunktuj z Galmetem” i nie łączy się z żadnymi innymi promocjami, akcjami zakupowymi, inwestycyjnymi itp.

2.15.  Uczestnik Promocji traci prawo do otrzymania wynagrodzenia, jeżeli:

 • Nie dopełni w terminie warunków niniejszego regulaminu, w tym w szczególności nie prześle prawidłowo wystawionej faktury VAT i niezbędnych dokumentów dodatkowych.
 • Przesłany na żądanie Organizatora dowód zakupu, jak i pozostałe dokumenty będzie/będą zawierały nieprawdziwe dane lub uszkodzony/ne w sposób uniemożliwiający jego odczytanie.

 

 1. ZASADY WYPŁATY WYNAGRODZEŃ

3.1. Wynagrodzenie wskazane w pkt. 2.3 zostanie powiększone o należny podatek VAT, chyba, że z przesłanej faktury i pisemnego oświadczenia, dotyczącego powodu zastosowania obniżonej stawki VAT, będzie wynikało inaczej.

3.2. Organizator po weryfikacji prawidłowości wystawionej faktury i wymagań określonych w pkt. 2.5 wypłaci wynagrodzenie do 30 dni od daty wykazania przez Uczestnika Promocji i zweryfikowania przez Organizatora spełnienia warunków uczestnictwa w Promocji.

3.3. Wynagrodzenie zostanie przekazane w formie zasilenia bankowej karty przedpłaconej, zgodnie z właściwymi przepisami podatkowymi, i jest to jedyna forma rozliczenia wynagrodzenia w ramach Promocji.

3.4. Karta przedpłacona przekazana Uczestnikowi pozostaje własnością Organizatora przez cały czas trwania Promocji. Uczestnik Promocji, który otrzyma kartę przedpłaconą będzie zobowiązany do przestrzegania jej regulaminu, przekazanego przez bank, który wydał kartę. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowanie karty przedpłaconej zgodnie z regulaminem banku. Zagubienie lub utracenie karty powinno zostać niezwłocznie zgłoszone Organizatorowi, który jest właścicielem karty.

3.5. Karta przedpłacona zostanie dostarczona Uczestnikowi przez Doradcę Techniczno – Handlowego Organizatora lub przesyłką kurierską wraz z protokołem przekazania (odbioru) karty. Aktywowanie i zasilenie karty nastąpi po otrzymaniu przez Organizatora prawidłowo wypełnionego protokołu przekazania karty.

3.6. Każda kolejna wypłata wynagrodzeń w ramach niniejszej akcji promocyjnej będzie dokonywana w formie zasilenia powyższej karty.

3.7. Faktury za szkolenie z obsługi Produktów Promocyjnych i przedstawienie szczegółowych warunków gwarancji wykonane w okresie trwania Promocji, od 01.01.2017 do 31.12.2017, powinny być wystawiane na bieżąco. Zgodnie z aktualnymi przepisami podatkowymi. Termin wystawiania ostatnich faktur w promocji upływa 31.12.2017 a ich dostarczenie do siedziby Organizatora powinno nastąpić do 15.01.2018.

3.8. Organizator informuje, że wypłacone w Promocji wynagrodzenia stanowią przychód z działalności gospodarczej Uczestnika i powinny zostać opodatkowane przez samego Uczestnika na zasadach podatkowych dla niego właściwych.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

4.1. Pełny regulamin Promocji dostępny jest na stronie Organizatora www.zapunktujzgalmetem.pl. Treść niniejszego regulaminu zostanie również udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom Promocji w siedzibie Organizatora oraz przez Doradców Techniczno – Handlowych Galmet. Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

4.2. Udział w Promocji jest dobrowolny. Wzięcie udziału w Promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.

4.3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w czasie trwania Promocji, zwłaszcza w przypadkach, kiedy jest to uzasadnione potrzebą uproszczenia, zaktualizowania lub zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Programu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty ich wprowadzenia przez Organizatora. W przypadku, gdy Uczestnik nie wyraża zgody na zmiany w Regulaminie, ma prawo do złożenia przed upływem wejścia w życie zmian, rezygnacji z uczestnictwa w Programie – poprzez pisemne oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa i przesłanie go pocztą na adres siedziby Organizatora.

4.4. Odpowiedzialność Organizatora względem Uczestnika ograniczona jest do wysokości wartości przyznanej nagrody.

4.5. Dane klientów końcowych przekazanych przez Uczestników Promocji będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Promocji pozostaje Uczestnik Promocji, który zobowiązany jest uzyskać od klienta końcowego odpowiednią zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby niniejszej Promocji. Zgoda na przekazanie danych osobowych klienta końcowego jest dobrowolna, ale niezbędna dla udziału Uczestnika w Promocji. Klientom końcowym udostępniającym dane przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

4.6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2017r.

 

 

 


Załącznik nr 1 - Wzór faktury
Załącznik nr 2 - Protokół końcowy odbycia szkolenia z zakresu prawidłowej obsługi i warunków gwarancji.